Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 06. prosinca 2022.godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- FAZA III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0489, Predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS, dana 26.05.2023. objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta „Zaželi promjenu 3“

 

 

 1. Broj traženih radnica: 2 osobe
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 2 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: terenski rad – poslovi će se obavljati na području grada Trogira te općina Marina i Seget.
 5. Opis poslova: 

 

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo (osim za ranjive skupine azilantice)
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)
 • prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majke djece s teškoćama u razvoju.
Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
 1. zamolba za posao
 2. kratak životopis
 3. preslika osobne iskaznice
 4. preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe), osobe bez završene osnovne škole prilažu vlastoručno potpisanu Izjavu o nezavršenoj osnovnoj školi
 5. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 6. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. za pripadnice ciljne skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno je priložiti sljedeće:
 • za žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
 • za osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • za žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima),
 • za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja),
 • azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP),
 • za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji),
 • za liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama),
 • za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju),
 • za pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini),
 • za beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)
 • za majke djece s teškoćama (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja kod djeteta)
 1. vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja
Izjava se može preuzeti na internetskoj stranici www.toms.hr  ili osobno u prostorijama Udruge tjelesnih invalida TOMS na adresi Ribarska 3 u Trogiru.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem telefona ili maila:

Tel: 021 881324 /E -mail: aleksandra@toms.hr

 

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:
 • Poštom na adresu: Udruga tjelesnih invalida TOMS, Ribarska 3, 21220 Trogir,  s naznakom: Za natječaj „Zaželi promjenu 3“
 • Osobno, dolaskom u sjedište Udruge na adresi Ribarska 3, 21220 Trogir

 

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj kuverti, s naznakom: „Za natječaj – Zaželi promjenu 3“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.

 

Odluka o odabiru kandidatkinja bit će objavljena na web stranici Udruge tjelesnih invalida TOMS – www.toms.hr

NAPOMENA:

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  internetskoj stranici Udruge tjelesnih invalida TOMS – www.toms.hr  te internetskim stranicama projektnih partnera – Grada Trogira i Općine Marina.

 

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisivanja javnog poziva ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

 

Categories: 2023

Skip to content