Udruga tjelesnih invalida TOMS (u daljnjem tekstu Udruga), osnovana je 1988. godine pod imenom Društvo distrofičara, cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida.

Prvih deset godina djelovanja udruge obilježilo je neriješeno pitanje prostora i financiranja. Za vrijeme domovinskog rata Udruga je bila tako reći “mrtvo slovo na papiru” i brojila je samo 12 članova. Od osnivanja do 1997. godine entuzijazam je prisutan, ali aktivnost Udruge nije doživjela odgovarajuću afirmaciju.

Godine 1997. Udruga je konačno dobila prostor od 20m2 u staroj gradskoj jezgri što je, na neki način, označilo i prekretnicu u razvoju Udruge. Sve aktivnijim radom počinju se ostvarivati mnogobrojni projekti, djelatnosti i manifestacije. Vidjevši u nama kvalitetnog partnera, Grad Trogir i okolne općine počeli su finacirati naše programske aktivnosti te s vremenom dolazi do promjena u shvaćanju uloge i značaja Udruge na lokalnoj razini i sve pozitivnijeg razvoja partnerskih odnosa s drugim lokalnim akterima.

Danas udruga broji 280 članova, preko 50 zaposlenih i 20 volontera te svojim radom i djelatnošću aktivno doprinosi rješavanju pitanja i problema vezanih uz život i rad osoba s invaliditetom. Udruga TOMS član je i nekoliko krovnih organizacija (HSUTI, SOIH, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Savez društva distrofičara Hrvatske, Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije) koje, između ostalog, imaju zadaću da lokalne inicijative uobliče u konkretne zakonske propise.

Pokretanjem procesa samoorganiziranja osobe s invaliditetom same su znatno doprinijele promjeni odnosa i stajališta društva prema njihovim potrebama i problemima. Udruga je postala važan čimbenik u životu osoba s invaliditetom na trogirskom području te će i kroz svoje buduće projekte nastojati učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom.

Skip to content