Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

srpanj 2023.

Projekt Zaželi promjenu 3 lagano se bliži kraju i aktivnosti pomoći u kući za više od 170 krajnjih korisnika prestaju 31. srpnja 2023.

Usluge koje pružaju žene većini korisnika su od životne važnosti pa već sada počinje briga i strah oko toga šta će se događati nakon završetka projekta i neizvjesnost hoće li biti nastavka.

Prema najnovijim informacijama izvjesno je da će se program “Zaželi” nastaviti čime će se osigurati potpora mjerama dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.Nadamo se da će to biti brzo i da  će usluga biti omogućena na duži period te molimo sve korisnike za strpljenje i razumijevanje do odobravanja novog projekta kojim ćemo nastojati obuhvatiti sve potrebite.

lipanj 2023.

Projekt Zaželi ima značajan utjecaj na socijalne kontakte krajnjih korisnika. U starijoj dobi, socijalni kontakti postaju sve važniji za održavanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Starije osobe koje su usamljene i izolirane mogu patiti od različitih problema, uključujući depresiju, tjeskobu, nedostatak motivacije i smanjenje tjelesne aktivnosti. Osim toga, socijalni kontakti mogu pomoći u održavanju kognitivne funkcije, poput pamćenja i razmišljanja. Svakodnevna druženja s gerontodomaćicama, osim pomoći u kućnim poslovima, doprinose većoj socijalnoj uklučenosti korisnika i pomažu im da ostanu fizički I mentalno aktivni I zdravi.

svibanj 2023.

Redovita komunikacija među zaposlenicama je ključna kako bi se izbjegli propusti u radu i područjima koja treba poboljšati. Važno je da se zaposlenice osjećaju uključene i da mogu izraziti svoje mišljenje ili probleme koji se javljaju.Redoviti sastanci i individualni razgovori tijekom kojih se razgovara o problemima koje zaposlenice imaju na poslu te kako ih riješiti  pomažu u održavanju komunikacije na optimalnoj razini.

travanj 2023.

Kroz mjesec travanj 25 gerontodomaćica nastavilo je pružati usluge pomoći u kući. Nakon dva mjeseca rada,  rasporedi zaposlenica su utvrđeni i usklađeni s potrebama korisnika, a poznanstva uspostavljana u okviru projekta u nekim su slučajevima prerasla u prijateljstva.

Pored uobičajenih obaveza u kućanstvu, s dolaskom ljepšeg i toplijeg vremena aktivnosti u okviru projekta sve se više izmještaju iz zatvorenih prostorija na otvoreno, u dvorišta i u prirodu. Svjesne važnosti boravka na svježem zraku, zaposlenice potiču korisnike na provođenje vremena u šetnji, a razgovori i druženja uz kavu s dolaskom proljeća kod mnogih korisnika se odvijaju na terasama. 

ožujak 2023.

Korisnici projekta ističu veliki značaj podrške kroz razgovor s našim zaposlenicama. Svima nam je potrebna  blizina i krug ljudi kojima se možemo obratiti te koji će biti tu kao uho za slušanje, a starijim osobama koje žive sami, ovo je izuzetno važno.

Kroz razgovor s gerontodomaćicama korisnicima se omogućuje da se njihov glas čuje, da dobiju povratnu informaciju svoje okoline, ali i da dobiju korisne savjete ili podršku kad im je potrebna.

veljača 2023.

S početkom veljače započele su projektne aktivnosti na terenu. 25 žena zaposleno je na poslovima gerontodomaćica, od toga njih 16 na području grada Trogira, 4 na području općine Marina, 3 na području općine Seget i 2 na području općine Okrug. Ukupan broj prijavljenih korisnika trenutno je 151.

Nakon višemjesečne pauze u provedbi aktivnosti pomoći u kući nakon završetka Zaželi faze II, korisnici su s veseljem dočekali gerontodomaćice u svojim domovima.

 

siječanj 2023.

Na temelju ranije objavljenog Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta „Zaželi promjenu 3“, Predsjednik udruge tjelesnih invalida TOMS donio je odluku o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos.

Odluka o odabiru kandidatkinja

Zahvaljujemo svim kandidatkinjama na iskazanom interesu za rad u našoj udruzi.

Javni poziv za prijam u radni odnos

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 06. prosinca 2022.godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- FAZA III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0489, Predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS, dana 11.01.2023. objavljuje

 JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta „Zaželi promjenu 3“

 1. Broj traženih radnica: 25 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: terenski rad – poslovi će se obavljati na području Grada Trogira, Grada Kaštela, općina Marina, Seget, Okrug.
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo (osim za ranjive skupine azilantice)
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)
 • prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majke djece s teškoćama u razvoju.

Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. zamolba za posao
 2. kratak životopis
 3. preslika osobne iskaznice
 4. preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe), osobe bez završene osnovne škole prilažu vlastoručno potpisanu Izjavu o nezavršenoj osnovnoj školi
 5. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 6. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 7. za pripadnice ciljne skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno je priložiti sljedeće:
 • za žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
 • za osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • za žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima),
 • za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja),
 • azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP),
 • za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji),
 • za liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama),
 • za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju),
 • za pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini),
 • za beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)
 • za majke djece s teškoćama (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja kod djeteta)
 1. vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog       natječaja

Izjava se može preuzeti na internetskoj stranici www.toms.hr  ili osobno u prostorijama Udruge tjelesnih invalida TOMS na adresi Ribarska 3 u Trogiru.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem telefona ili maila:

Tel: 021 881324 /E -mail: aleksandra@toms.hr

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

 • Poštom na adresu: Udruga tjelesnih invalida TOMS, Ribarska 3, 21220 Trogir,  s naznakom: Za natječaj „Zaželi promjenu 3“
 • Osobno, dolaskom u sjedište Udruge na adresi Ribarska 3, 21220 Trogir

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj kuverti, s naznakom: „Za natječaj – Zaželi promjenu 3“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.

Odluka o odabiru kandidatkinja bit će objavljena na web stranici Udruge tjelesnih invalida TOMS – www.toms.hr  

NAPOMENA:

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  internetskoj stranici Udruge tjelesnih invalida TOMS – www.toms.hr  te internetskim stranicama projektnih partnera – Grada Trogira i Općine Marina.

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisivanja javnog poziva ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

Dokumenti za preuzimanje:

Zaželi promjenu 3_Poziv za zapošljavanje

Izjava o suglasnosti s uvjetima natječaja

Izmjena Poziva za zapošljavanje

POZIV ZA PRIJAVU KRAJNJIH KORISNIKA

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi promjenu 3“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0489, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Udruga tjelesnih invalida TOMS objavljuje Poziv za prijavu krajnjih korisnika za korištenje usluge potpore (pomoći u kući) osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama.

Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i/ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično neovisno o starosnoj dobi) kojima je potrebna pomoć i podrška u kući da se prijave za potporu u okviru projekta Zaželi promjenu 3.

Obrazac prijave za korisnike 

prosinac 2022.

Početkom prosinca 2022. Udruga TOMS potpisala je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ugovor o provedbi projekta Zaželi promjenu 3 čime se nastavljaju aktivnosti pomoći i podrške u kući za osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju. U okviru ovog projekta osigurat će se zapošljavanje 25 teže zapošljivih žena i omogućiti skrb za 160 korisnika. Ukupna vrijednost projekta je 1.235.362,50 kuna. Projekt je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda, a udruga ga provodi u partnerstvu s Gradom Trogirom, općinom Marina, Centrom za socijalnu skrb Trogir i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područna služba Split.

 

Categories:

Skip to content